Druga szansa sezon 1 odcinek 1


I.Postanowienia ogólne ( Definicje )

I.1.Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: „Użytkownicy”) z serwisu internetowego www.epobieramy24.pl (dalej jako: „Serwis”) oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
I.2.Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające na umożliwieniu Użytkownikom pobierania plików m.in. z serwisu internetowego: vidzi.tv, vidto.me, played.to, gorillavid.in (dalej jako: „Obsługiwane Serwisy”).
I.3.Usługodawca zastrzega, że akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że pliki pobierane w ramach korzystania z Usług mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.
I.4.Korzystanie z Usług Serwisu jest odpłatne i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

II.Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne
II.1.Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, bez rejestracji i odpłatności.
II.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełen dostęp będą posiadać wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają płatności w ramach Serwisu i uiszczą odpowiednią opłatę.
II.3.Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań:
a) zastosowania przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome ;
b) zastosowania oprogramowania: Adobe Flash Player.
II.4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

III.Dostęp do odtwarzacza bez limitowego dla Użytkowników i zasady korzystania z Usług Serwisu.
III.1.Usługodawca informuje, że dostęp do Usług określonych w pkt 1.3 jest możliwy po uiszczeniu opłaty aktywacyjnej.
III.2.Usługodawca zastrzega sobie zmianę kwot oraz czasu dostępności.
III.3.Po dokonaniu opłaty aktywacyjnej, o której mowa w punkcie poprzedzającym Użytkownik otrzyma :
- w przypadku usługi sms Użytkownik otrzyma automatycznie na numer telefonu komórkowego z którego wysłał SMS, kod niezbędny do aktywacji Usługi w Serwisie.
- w przypadku płatnośći przy użyciu systemu PayPal użytkownik otrzyma na email podany w czasie płatności kod aktywacycji Usługi w Serwisie.

III.4.Oplata aktywacyjna za pośrednictwem płatności PayPal wynosi 2,50zł brutto lub za pośrednictwem SMS numery 92550 i 92590, tresc: SIM.FILM wynosi trzydzieści złotych i siedemdziesiąt pięć groszy brutto.
III.5.Chcąc skorzystać z opłaty promocyjnej za pośrednictwem systemu płatności paypal należy się zgłosić do administracji serwisu za pomocą zakładki "kontakt" w celu wydania kodu aktywacyjnego oraz danych do przelewu.
III.6.Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika hiperłącza „Rejestracja” .
III.7.Po prawidłowej aktywacji konta, zgodnie z punktami poprzedzającymi, Użytkownik ma możliwość pobierania plików z Obsługiwanych Serwisów bez limitu transferu.

IV.Ogólne zasady korzystania z Serwisu
IV.1.Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
IV.2.Odpowiedzialność Użytkownika:
a) korzystanie z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń;
b) całkowity zakaz korzystania z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych Użytkowników; nie dostosowanie się skutkuje trwałym zablokowaniem dostępu do serwisu bez wcześniejszego powiadomienia ze strony administracji serwisu oraz brakiem możliwości złożenia reklamacji!
c)korzystanie z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
d)korzystanie z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
IV.3.W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w pkt 4.2 lit. a) – c) lub narusza postanowienie pkt 4.2 lit. d), Usługodawca może niezwłocznie zablokować jego konto oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym związku szkody.
IV.4.Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę, o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
IV.5.Wklejając link zewnętrzny do narzędzia pobierania filmu (wesela,chrzcin,innych uroczystości rodzinnych itd. itp.) Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem, autorem lub posiada odpowiednie licencje, prawa, zezwolenia oraz upoważnienia do wyżej wymienionych filmów.

V.Odpowiedzialność Usługodawcy
V.1.Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
V.2.Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu
V.3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
b) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie kodu Użytkownika;
c) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jej niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
d) niemożność lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika plików w ramach skorzystania z Usług z powodu zbyt dużej ilości osób oczekujących na pobranie tego samego pliku lub innych przeszkód technicznych;
e) treść pobranych przez Użytkownika plików w ramach skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis;
f) szkody powstałe w następstwie zakłóceń działania serwisu SMS i płatności online, o którym mowa w pkt 3.3 lub jego niedostępności;
g) przypadkowe zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika;
h) zablokowanie kodu aktywacyjnego uprzednio "wypożyczonego" osobom trzecim (serwis wykrywa takie nadużycia i uniemożliwia ponowne użycie kodu przez Użytkownika)
i) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
V.4.Z faktu, że Serwis jest łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
V.5.Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje, że pobierając pliki w ramach korzystania z Usług, Usługobiorca nabędzie tytuł prawny do korzystania z tychże plików.
V.6.Wyszukiwarka przeszukuje sieć na daną frazę dlatego Usługodawca nie odpowiada za wyniki wyszukiwania.

VI.Zakończenie korzystania z Serwisu
VI.1.Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.
VI.2.Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług Serwisu (blokując dostęp) jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
a) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszy zasady bezpieczeństwa określone w pkt 4.2;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
VI.3.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej aktywacji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
VI.4.Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim przypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

VII.Postępowanie reklamacyjne
VII.1.Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej (zakładka "kontakt").
VII.2.Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
VII.3.Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
VII.4.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Usługodawcy.
VII.5.Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
VII.6.Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować na adres poczty elektronicznej (zakładka "kontakt") .

VIII. Postanowienia końcowe
VIII.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
VIII.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi w ramach Serwisu.
VIII.3.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
VIII.4.Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
VIII.5.Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
VIII.6.Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz Usługach oferowanych za jego pośrednictwem na stronach internetowych Serwisu.